سودابه عالی ، مسئول هماهنگی با سایر مجموعه در چکه ها

بانو سودابه عالی مسئولیت هماهنگی با موسسه های همکار و خیریه ها را دارند. برای اینکه بتوانید با ما همکاری و تفاهم داشته باشید، مراجعه به خانم عالی بهترین گزینه است.